Missy Elliott and Whitney Houston in the studio

Video: 12.02.12